آه اگـر بـاز بـه سـویـم آیـی دیـگـر از کـف نـدهـم آسـانـت . . .
حـالـا کـه رفـتـه ای . . .

حـرفـای کـودکـانـه ام . . . جـایـی نـدارنـد بـرونـد . . .

جـز فـولـدر درفـت گـوشـیـم !!!


+
حـالـا کـه رفـتـه ای

رد ِ انـگـشـتـانـت بـر روی تـنـم . . .

غـوغـایـی بـرپـا کـرده اسـت !!! 


+
حـالـا کـه رفـتـه ای

بـاران بـهـانـه اسـت . . .

قـطـرات بـارانـم شـورنـد بـی تـ ـو !!! 


+
حـالـا کـه رفـتـه ای

زمـسـتـان ِ شـهـر . . . بـرفـی نـمـیـبـارد . . .

تـا روی جـا پـای تـ ـو را بـپـوشـانـد . . .

+
حـالـا کـه رفـتـه ای . . .

خـاطـراتـت را دور ریـخـتـم و . . .

هـر روز دلـتـنـگ تـر مـیـشـوم !

دلـتـنـگ تـر . . . تـر . . . تـر ! 


+
حـالـا کـه رفـتـه ای . . .

هـیـچ چـیـز نـمـانـد !

جـز یـک دل ُ

بـاران ُ

آرزوهـای تـرک خـورده !!! 


+
حـالـا کـه رفـتـه ای . . .

ایـنـجـا تـرس از نـیـامـدنِ ابـدیـت . . .

دنـیـا را بـه آخـر رسـانـده !!! 


+
حـالا کـه رفـتـه ای . . .

بـاد هـو هـو . . .

بـاران شُـر شُـر . . .

و مـ ـن هِـق هِـق مـیـکـنـم ! 


+ |
حـالـا کـه رفـتـه ای

مـ ـن مـانـدم و یـک کـولـه پـشـتـی خـاطـرات . . .

و یـه خـیـابـان ِ خـیـس و بـرگ هـای پـایـیـز

مـ ـن مـانـدم و بـغـض ! . . .


+
حـالـا کـه رفـتـه ای . . .

بـبـیـن . . . دیـگـر آن کـودکـی نـیـسـتـم کـه دهـانـش

بـوی شـیـر مـیـداد

حـالـا بـزرگ شـده ام  . . .

دهـانـم بـوی سـیـگـار مـیـدهـد . . .

بـرگـرد !

+